Translate to

Fréttir

คำชี้แจงจาก Starfsgreinasambandi Íslands เนี่องจากการพิจารณาค

Starfsgreinasambandi Íslands (SGS) ได้อธิบายว่า ผิดหวังกับผลคำตัดสินคดีของสหภาพแรงงานช่างไฟ Rafiðnaðarsambandsins สืบเนื่องจากช่างเทคนิคจาก RÚV Samtök atvinnulífsins (SA) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยข้อกฏหมายการนัดหยุดงานจากช่างเทคนิค เนื่องจากศาลพิจารณาว่าไม่อนุญาตให้นับรวมคะแนนเสียงเรื่องการนัดหยุดงาน ห้ามนับคะแนนรวมจากสหภาพแรงงานหลายแห่งในคราวเดียวกัน

ดังนั้น การลงคะแนนเสียงจากแรงงานของสหภาพแรงงาน Starfsgreinasambandsins (SGS) ตามสัญญาร่วมระหว่างสหภาพแรงงานหลายแห่งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะถอดถอนและยกเลิกการลงคะแนนเสียงที่ได้ทำไปแล้วนั้น คือให้ถือเป็นโมฆะ และในแต่ละสหภาพแรงงานจะนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาอย่างรอบคอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ หากมีการปรับเปลียนแผนการดำเนินการใหม่จะแจ้งให้สมาชิกทราบทันที และสหภาพแรงงานทั้ง 16 แห่งจะทำสัญญาข้อตกลงร่วมกันเพื่อการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกสหภาพแรงงานของตนเอง

จุดมุ่งหมายหลักของสหภาพแรงงาน SGS คือค่าแรงขั้นต่ำเพื่อยังชีพของแรงงาน คือ ภายใน 3 ปี ต้องได้ค่าแรงเดือนละ 300.000 โครน่า ซึ่งในการร่างนโยบายในการทำข้อตกลงสัญญาใหม่ในครั้งนี้หวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและหากได้รับการปฏิเสธพวกเราจะไม่ยอมผ่อนปรนและจะประท้วงนัดหยุดงานต่อไป ซึ่งในแผนการดำเนินการในการนัดหยุดงานจะมีคนเข้าร่วมมากกว่า 10.000 คน และมาจากหลายอาชีพ เช่น พนักงานทำอาหาร พนักงานโรงงานปลา พนักงานแล่เนื้อสัตว์และพนักงานจากโรงฆ่าสัตว์ พนักงานภาคบริการจากธุรกิจการท่องเที่ยว แม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาด และพนักงานก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม และ พนักงานจากภาคการขนส่ง

ขอแสดงความนับถือ

Verk Vest

Deila